ผู้บริหาร

นางสาวสรินยา ฉิมมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์โรงเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/07/2013
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 267045
Page Views 311321
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 1.พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
 2.พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3.พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยระบบสารสนเทศครูและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
 5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
 6.วิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 7.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการแสวงหาความรู้โดยใช้ระบบสารสนเทศ
 8.พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทำงานตามระบบประชาธิปไตย
 9.ส่งเสริม สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โครงการในพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์
 1.ผู้เรียนมีคุณธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ
 2.ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3.ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดพื้นฐาน การคิดขั้นสูง วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ
 4.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น
 5.ผู้เรียนมีทักษะการใช้สื่อ เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้อย่างเหมาะสม
 6.ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการทำงานกลุ่ม ตามระบบประชาธิปไตย
 7.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต คิดเชิงบวกและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย
 8.ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่งเสริม และสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และโครงการในพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง