ผู้บริหาร

นางสาวสรินยา ฉิมมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์โรงเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/07/2013
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 267052
Page Views 311328
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านหัวลำ  จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 11 มิถุนายน 2519  โดยดำเนินการสอนเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านท่าหลวง โดยมี นายประทีป   มิตรานนท์ เป็นครูใหญ่

         สถานที่จัดการเรียนการสอน คือ ศาลาการเปรียญของสำนักสงฆ์บ้านหัวลำ มีจำนวนนักเรียน 121 คน ผู้ที่ทำการสอนและรักษาราชการแทนครูใหญ่  คือ นางสาวขวัญเมือง   มะสีพันธ์  มีครูช่วยสอน  2  คน
         วันที่ 19 กันยายน 2519 นายศักดิ์   บุญเนตร ตำแหน่งอาจารย์ 1 ได้มารักษาราชการแทนครูใหญ่ และได้ร่วมมือกับประชาชนบ้านหัวลำ  ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก
  จำนวน 3 ห้องเรียน  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2520  โดยติดตั้งเครื่องบนและมุงสังกะสีจนเสร็จเรียบร้อย  ใช้งบประมาณจากประชาชนบริจาคเป็นเงิน  35,600 บาท ประชาชนได้บริจาคเงินซื้อที่ดินจำนวน  12  ไร่  บริเวณทิศเหนือของวัดหัวลำ คิดเป็นเงิน 12,000 บาท และมอบให้เป็นสมบัติของทางราชการ

         วันที่ 19 กรกฎาคม 2522  นายศักดิ์   บุญเนตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่
         วันที่ 16 ตุลาคม 2522  คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มาอยู่ค่ายพักแรมพัฒนาและดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม คือ ติดฝา ประตู หน้าต่าง  เทพื้นคอนกรีตกั้นห้อง  ใช้งบ ประมาณ  55,000  บาท  ซื้อโต๊ะเก้าอี้จำนวน ชุด  เป็นเงิน  5,000  บาท  และจัดสร้างส้วม  2  ที่นั่ง
         พ.ศ. 2523 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ป.1  6 หลังและบ้านพักครูแบบองค์การ หลัง 
         พ.ศ. 2525  ได้งบประมาณก่อสร้างส้วม 5 ที่นั่งพร้อมที่ปัสสาวะ 2 ที่ แบบ สปช. 106  ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33  จำนวน  6  ใบ  บ้านพักครูแบบองค์การ ฯ  1  หลัง
         พ.ศ. 2526  ได้งบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบอนามัยจำนวน  3  ใบ
         พ.ศ.2527  ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  2  ชั้น  แบบ  สปช.  อาคารเอนกประสงค์  แบบ 203/26  1  หลัง  ส้วมแบบ 106  9  ที่นั่งพร้อมที่ปัสสาวะ  2  ที่  อาคารเรียนแบบ สปช. 105/26  จำนวน  3  ห้องเรียน  1  หลัง
         วันที่ 14  สิงหาคม  2529  นายรังสิมันต์   เรืองรุ่ง  ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ  5  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ  5  ตำแหน่งเลขที่  4217  ตามคำสั่ง  สปจ. ลพบุรี  ที่ 234/2529  ลว.

         พ.ศ. 2530  ได้งบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ  พ.จำนวน  1  หลัง  ประชาชนและคณะครูได้ร่วมก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน  เป็นเงิน   5,000   บาท อุปกรณ์ของเด็กเล่นเป็นจำนวนเงิน  2,500  บาท 
         พ.ศ. 2531 ประชาชนและคณะครูได้ร่วมกันบริจาคฐานพระพุทธรูปคิดเป็นมูลค่า 10,000 บาท ตู้เหล็ก 1 ใบ  ตู้ใส่หนังสือ 1 หลัง  ผ้าม่าน 1 ผืน ซุ้มทางเข้าประตูโรงเรียน  เตาเผาขยะ  ทาสีอาคารเรียนหลังแรก  ทาสีผนังอาคารเรียนทุกหลังถึงขอบหน้าต่าง  คิดเป็นมูลค่ารวม 20,000 บาท 
         พ.ศ. 2532  ได้งบประมาณติดตั้งไฟฟ้าภายในและคณะทหาร ป30  (ลพบุรี ป30)  สร้างซุ้มพระพุทธรูป
         พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 ชั้นล่างจำนวน ห้องเรียน  งบประมาณก่อสร้างบ้านพักภารโรงจำนวน 1 หลัง
         ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนและมีนักเรียนในระดับอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวนทั้งสิ้น 286 คน (ข้อมูล 4  มกราคม  2560) 

         จำนวนข้าราชการครูทั้งสิ้น 15 คน  ครูธุรการ 1 คน ช่างปูน 1  คน  

         วันที่ 6 กรกฏาคม 2549 – วันที่ 30 กันยายน 2559

-          นายวีระศักดิ์   นิตย์กระโทก ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวลำ

         วันที่ 1 กันยายน 2559 – วันที่ 21 ธันวาคม 2559

-          นางนิด   นิตย์กระโทก ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวลำ

         วันที่ 22 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน

-          นางสาวสรินยา   ฉิมมา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหัวลำ